Свлачищата са едни от най-опасните геоложки феномени нанасящи големи поражения, тъй като са тясно свързани с човешки и материални загуби и оказват сериозно влияние върху регионалната икономика. Свлачища могат да възникват в скали или в почви, в обработваеми земи, в незалесени склонове и в горите. В природата свлачищата обичайно се задействат от интензивни валежи, промяна на водното равнище и силни трусове при земетресения. Факторите, обуславящи и контролиращи свлачища са наклон и форма на терена, типа почви, геологията на отдолулежащите скали и т.н. Промяната на дренажната система, дестабилизирането на склоновете и премахването на растителност са основните човешки (антропогенни) дейности, водещи до образуването на свлачища. Свлачищата могат да засегнат населените места или на регионално или на локално ниво, когато отделни сгради или части от инфраструктурата (например пътища, канализация, електропроводна мрежа) са засегнати. В подобен случай могат да се нарушат производителността и достъпността към заобикалящите райони.

RISKLIDES е проект за оценка и управление на риска от свлачища, породени от влиянието на природни или антропогенни действия в зони, прилежащи на пътя Лаилиас-Серес-Като Неврокопи-Копривлен-Гоце Делчев-Банско с обща дължина 160 км, от които 92 км в Гърция и 68 км в България. Областта се характеризира с планински релеф и предлага многообещаващи възможности за развитие, отбелязвайки двете крайни точки на пътя - ски-курортите Лилиас и Банско. Стръмните склонове и геоложките формации в региона могат да доведат до срутища и други типове свлачища, последвани от блокиране на пътната артерия, срутвания на сгради, наранявяния или смърт на водачи на МПС, мотористи и пешеходци.

RISKLIDES е основан и се възползва от опита и знанията на партньорите в проекта, добити при предишни работи в рамката на Interreg, както и от предишни успешни изследователски проекти за управление на риска от свлачища. Проектът е базиран на съществуващи данни, анализ на сателитни снимки с висока разделитена способност, теренни изследвания, лабораторни тестове и анализи на стабилността. Внедряването на методите за управление на риска ще доведе до произвеждане на карти на риска от свлачища в различен мащаб в GIS-среда. Ще бъдат предприети действия за повишаване на вниманието на местното управление и на живеещите в територията на изследваните области за риска от свлачища, за опастностите за тяхното здраве и имущество, както и за действията, нужни за извършване преди, по време на, и след свлачище. Резултатите от проекта ще се разпространяват до местните власти и правителствени организации за изготвяне на планове за развитие и провеждане на по-детайлни изследвания в области с висок риск.