Олег Христов ВИТОВ
ст.н.с. ІІ ст., д-р инж. геолог


 

Централна лаборатория по минералогия и кристалография
(ЦЛМК) - БАН

http://www.clmc.bas.bg
1113 София, ул. "Академик Г. Бончев", бл. 107, ст. 44
тел. (02) 8700161/44
e-mail:
vitov@clmc.bas.bg; vitov@abv.bg

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Роден на 10.03.1952 г. в м.с. Росен, Бургаска област.

Средно образование завършва през 1971 г. Техникум по механотехника "Н. Е. Жуковски" - гр. Сливен.

Висше образование завършва през 1978 г. - ВМГИ, специалност "Търсене и проучване на полезни изкопаеми".

Трудов стаж - 24 г. - ГПП-Ямбол (1978-1979 гг.); ГПП-София (1979-1986 гг.); ИПМ-БАН (1986-1994 гг.); ЦЛМК-БАН - (от 1995 г.).

Научна степен - д-р, защитена на 10.07.1997 г.; присъдена от ВАК на 07.11.1997 г.

Научно звание - ст.н.с. ІI ст.

Област на работа: Изследване на закономерности в подреждането на минералите и минералните асоциации в земната кора, посредством статистика, математическо моделиране и изготвяне на прогнози за търсене на полезни изкопаеми.

Изследване на минералогията (милерит, полидимит и ваесит в "Св. Марина", Хасковско, флуорит от "Зидинци" - Кюстендилско, хематит и аметист от Витоша) и търсене на находища на полезни изкопаеми чрез шлихоминераложки методи (прогнози за волфрамови и живачни орудявания в Кюстендилско, за злато в Източни Родопи и др.).

Геохимични методи на търсене на полезни изкопаеми и оценка на замърсеността с тежки метали (геохимично райониране на региона западно отрека Струма - Кюстендилско, геохимични прогнози за търсене в Каменишкото понижение - Кюстендилско и др.).

Съчетаване на геохимичните и минераложки методи за изследване на закономерностите в подредбата на златото в България и дефиниране на термотрансфузионен механизъм на транспорт и акумулиране на злато в скалите.

Създаване на пакети от програми за обработка на геоложки данни за целите на търсенето и проучването на полезни изкопаеми (програми за количествени преизчисления на данни от изследването на шлихоминераложки проби, чертане на шлихоминераложки карти, чертане на шлихоминераложки прогнозни карти и шлихоминераложко райониране, програми за статистическа обработка на данни от литохимичните картировки и моделиране на процесите на разпределение на химичните елементи, програми за вътрешен и външен контрол на химични и спектрални лаборатории, програми за изчисление на запаси и за геометризация на находищата на полезни изкопаеми, програми за управление на рудодобива чрез смесване на руди от различни участъци и др.).

Развитие на методологичния апарат за използуване на данните от шлихоминераложките картировки за целите на металогенията и търсенето на полезни изкопаеми с въвеждане нови картируеми елементи (подхранваща област и подхранваща провинция), нов подход при оценка на силата и вида на връзката между минералите чрез прилагане на вероятностни модели, онагледяване на разпределението на минералите и оценка на плътността на мрежата на опробване с показателя честота на срещане. Моделиране на закономерностите в разпределението на минералите и геохимичните полета на разпределение на химичните елементи с прилагане на Фурие модели. Отстраняване на ефектите от непълнота на геоложката информация с прилагане на холограмни методи за възстановяване на пропуснатата информация. Развитие на методиката за оценка на информационното значение на минераложките данни (по Юшкин, 1977, Шенон, 1956) от шлихоминераложките опробвания и изследвания и чертане на изонатни карти. Изследване на физичните свойства на минералите (термоелектродвижеща сила) и въвеждане метод за измерване на цепителност на минералите (на примера на флуорит). Изследвания върху морфометрията на самородното злато, кварц, скални късове. Въвеждане в обръщение на нов термин от морфометрията на късовете - "тузлити", като крайна (сферична) форма и индикатор за специфичен режим на формирането им.

Основна задача - шлихоминераложка карта на България в М1:25 000.

Проекти и договори:

1. Договор 285/14.07.1993 между ИПМ-БАН и КГМР “База данни по шлиховото опробване в рамките на 10 картни листи в М1:25000 от Източни Родопи”. - Р-л проект О.Витов.

2. Договор 89/15.02.1994 между ИПМ-БАН и КГМР “Шлихоминераложка карта на България в М1:25000 по данни от шлихоминераложки картировки, депозирани в Националния Геофонд”. - Р-л проект О.Витов.

3. Договор 156/02.05.1996 между ЦЛМК-БАН и КГМР “Шлихоминераложки карти на част от Западна България в М1:25000”. - Р-л проект О.Витов.

4. Договор 86/20.05.1997 между ЦЛМК-БАН и КГМР “Шлихоминераложко райониране в Крайще в М1:25000”. - Р-л проект О.Витов.

5. Договор 17/27.03.1998 между ЦЛМК-БАН и КГМР „Шлихово-минеролжка карта на България в М1:25000” - Р-л проект О.Витов.

6. Договор 65/02.04.1998 между ЦЛМК-БАН и КГМР „Цифров модел на речната мрежа на България в М1:25000” - Р-л проект О.Витов.

7. Договор 70/27.07.1999 между ЦЛМК-БАН и МОСВ “База данни с информация за 30892 проби от шлихоминераложкото опробване на България в М1:25 000” - Р-л проект О.Витов.

Компютърни програми и внедрявания

1. Бакалов П., О. Витов - Внедряване на “Програма за машинно обработване резултатите от шлиховото опробване на водотоците” (програма ШЛИХ за IBM370). - Заповед на Председателя на КГМР IV-8-2697/16.05.1980.

2. Витов О. - Внедряване на програма за количествени преизчисления на шлиховоминералогически проби (по метода на Бакалов, 1977) в ГПП-София (SCHLIH90, BASICA, Правец16). - Протокол 28.09.1990.

3. Витов О. - Внедряване на програма за статистическа обработка на данни от геохимични изследвания на вторични геохимични ореоли (по метода на Витов, 1988) в Геолого-проучвателно предприятие - София (MAPVGO.BAS, BASICA, Правец16). - Протокол от 28.09.1990.

4. Витов О., П. Ненова. - Внедряване на програма за петрохимични преизчисления по Барт и Нигли (описани от Четвериков, 1956) в МГУ - София, катедра Минералогия и петрография. - Протокол 4/20.01.1992.

5. Витов О. - Внедряване на програма за количествени преизчисления на шлихоминераложки проби (по метода на Бакалов, 1977) в “ЛАБОРАТОРНИ ГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЕООД”, София (SCHLIH96, QBASIC, DOS, 486DX). -Протокол 115/28.10.1997.

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ ПРЕД НАУЧНИ ФОРУМИ

I. Научни публикации:

1. Атанасов В., О. Витов. 1981. Милерит, полидимит и ваесит от рудопроявление Света Марина - Хасковско. - Сп.БГД, 42, 3, 295-303. Atanasov V., O. Vitov. 1981. Millerite, Polydymite amd Vaesite from the Sveta Marina Polymetallic Ore Deposit, Haskovo District. Review of the Bulgarian geological society, vol. XLII, part 3, 295-303.

In the confines of the Sveta Marina polymetallic sulphidic deposit (Southern Bulgaria) together with the main ore minerals galena, sphalerite, pyrite and chalcopyrite formed in Paleogene polymictic conglomerates near the boundary with coal-bearing sandstones, a nickel mineralization has been established, represented by millerite, polydymite and vaesite. Millerite is formed earlier than the polymetallic sulphides. Replacement and overgrowth of millerite individuals by polydymite and vaesite is a result of abrupt increase of the sulphur activity during a relatively later stage of mineral formation. The formation of polydymite is metasomatic and due to this on the millerite needle-like and fibrous crystals and aggregates a nearly uninterrupted polydymite envelope with a strongly intended internal contour line is formed. As a result of this, cases of complete pseudomorphosis of polydymite after millerite are very common. At the same time, nearly everywhere, the vaesite layer is a result of overgrowth. The succession millerite-polydymite-vaesite reflects a well marked tendency of change of the atomic ratio Ni:S in favour of the sulphur: NiS→Ni2S4→NiS2. The presence of the nickel minerals in association with the polymetallic paragenesis in the Sveta Marina deposit is most probably a result of mobilization of nickel from the ultramafic pebbles in the Paleogene conglomerates and from deeper sited bodies of ultramafic rocks within the Ibredjek horst-anticline.
(abstact)

2. Кръстев Кр., О. Витов. 1983. Морфометрични изследвания на самородни алувиални златинки с помощта на ЕИМ. - Год. МГУ, 30, 2, 215-222. Abstact: Krustev Kr., O. Vitov. 1983. Morphometric investigations of placer native gold particles using computer. Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XXX, part II, 215-222.

A computer program for statistical processing of morphometric parameters of placer gold particles is worked out. The program permits a determination of 9 morphometric coefficients according to the classifications of Zingg and of Vassoevich. It realizes sorting out of data and drawing up of histograms. The final results are given in a table. The program can be also used for other clastic objects..
(abstarct)

3. Atanasov V., J. Jordanov, O. Vitov, A. Atanasov. 1988. Amalgams of the Bulgarian alluvial sands. - Год. МГУ, 34, 1, 227-238 Atanasov V., J. Jordanov, O. Vitov, A. Atanasov. 1988. Amalgams of gold in some of the Bulgarian alluvial sands. - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, S., XXXIV, I, 227-238.

Amalgamated particles (up to 2-3 mm in size) and somewhere mercury drops among grains of native gold were met in the heavy fraction of the alluvial sands in many rivers in Bulgaria. These amalgamated particles appear as single grains or as stuck together grains, which disintegrate easily under a mechanical impact.
The present study exhibited that the amalgamated particles have clearly expressed zonal structure made up of a core and several envelopes. The core is composed of gold and gold-silver alloys containing up to 21-22 wt % silver. Envelopes containing mercury below 1 wt % are relatively rare. The envelopes of 3-4 in number consist of gold and gold-silver amalgams containing mercury from 0.3 up to 54 wt %. They are polymineral aggregates from stoichiometric compounds of gold, silver and mercury or their solid solutions: (Au,Ag,Hg) phase with mercury up to 3 wt %; (Au,Ag)3Hg; (Au,Ag)2Hg; (Au,Ag)3Hg2; (Cu,Ag)Hg и AuAgHg.
The formation of the amalgams of gold in the studied alluvial sands is explained by a natural process of interaction between grains of native gold and mercury drops of natural and antropogenic origin.
(abstarct & pdf)

4. Витов О. 1992. Методика за съставяне на шлихоминераложки прогнозни карти. - Год. МГУ, 38, 1, 159-171. Vitov O. 1992. A method for compiling of forecast stream-sediment mineralogical maps. - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XXXVIII, I, 159-171.

A method for compiling of forecast stream-sediment mineralogical maps by the means of data analysis of mass tests of stream-sediment pan-concentrated samples is proposed. The method includes dividing of the regions studied into subareas on the base of geomorphological peculiarities and an evaluation of their economic potential according to the mineralogical composition of the samples. An approbation of the method was done using original data from stream-sediment surveys in the region of the town of Gueshevo and the region to the West of the Struma river, Kyustendil distric, the both in Western Bulgaria. The results obtained were compared to the known facts on the metallogeny of the regions studied and some conclusions were made: an expectаtion for gold presence in the ores of Lebnitsa and for a new ore region in Vlahina Mountain; a prospectivity for polymetallic mineralizations to the NE of the Poleganski Fault in Osogovo Mountain and a continuation of the Bosilegrad ore region into the Bulgarian territory (the water catchment basins of Lomnitsa, Uinenschtitsa and Trekliyanska rivers). The method enables an assessment of the stream-sediment pan-concentrated sampling and a comparison with field geophysical, geochemical and mapping works carried out for the purposes of metallogeny and the prospecting for mineral resources..
(abstact)

5. Витов О. 1994. Методика за шлихоминераложко райониране. - Год. МГУ, 40, 1, 149-158. Vitov O. 1994. Method for stream-sediment mineralogical dividing. Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XL, I, 149-158.

A classification of areas with taken stream-sediment pan-concentrated samples is carried out by the means of both information value estimation and similarity in mineralogical composition between statistically derived mineral associations. The similarity between the stream-sediment pan-concentrated samples according to their mineralogical composition and the information value of the mineral associations is assessed by the application of the Poisson probability model at a certain critical domain. The testing of the method has been carried out at a 1:25000 scale (region Lebnitsa river – town of Kyustendil), and at a 1:200000 scale (region to the West of the Struma river, Kyustendil district) using authentic data from stream-sediment pan-concentrated surveys. The following is outcome: a continuation of the Ruen ore field from the Poleganski fault to westwards, a continuation of the Karamanishko ore field into the Bulgarian territory as well as expectation for an ore field in the Vlahina Mountain. The presence of gold in the polimetallic mineralisation of Lebnitsa river is supposed to be very probable as well as a potential for mineral exploration along the structures of northwest-trending.
(abstact)

6. Витов О. 1994. Шлихоминераложка прогноза за търсене на волфрам - молибденови проявления в региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Сп. БГД, 55, 3, 121 - 131. Vitov O. 1994. Stream-sediment mineralogical prognostication for prospecting for tungsten-molybdenum ore localities in the region to the West of the Struma river, Kyustendil district. Review of the Bulgarian geological society, LV, III, 121-131.

A regional evaluation and pointing out of areas for prospecting for tungsten-molybdenum ores on the basis of archive data were made in this paper. Totally 4667 samples have been taken during stream-sediment pan-concentrated surveys in the region located to the West of the Struma river, Kyustendil district. The following data processing procedures were used: 1) defining and sketching of the water catchment basin of each sampling site, named a source province; 2) subdividing of the region studied into a set of basic cells, named a source district; 3) ranking of: the source districts in first forecast area for prospecting for outcrops (“first prognostication”); the source province in second forecast category (“second prognostication”) in a case of presence of a mineral in interest in a given sample; these categories are marked on the maps (Fig. 2, 4);4); an analysis of the differences between the observed cases of joint mineral findings in the samples and the expected number of the same cases at independence of the considered minerals (table 2) by the means of the Poisson criterion (table 3), and its testing (table 4). The minerals-indirect indicators are pointed out (fig. 1) at a chosen confidence level (in this case – 0.01); 5) an evaluation of the prospectivity of the source districts of the minerals-indirect indicators with respect to blind ore bodies (“third prognostication”); less prospective are the source provinces (“forth prognostication”), which are also marked on the maps (figs 3,4). The water catchment basins of the sampling sites where tungsten and molybdenum minerals (scheelite, wolframite, molybdenite and wulfenite) have been found in the stream-sediment pan-concentrated samples (fig. 2) are prospective for ore outcrops. Blind ore bodies can be expected in the water catchment basins where stream-sediment pan-concentrated samples contain native gold and polymetallic minerals (fig. 3). A detailed prognostication map for tungsten-molybdenum ores near Derevena locality inbetween Osogovo and Lisec mountains was compiled (fig. 4). A conclusion for the prospectivity of the region studied for tungsten-molybdenum ore localities was made. The procpects are: the eastern continuation towards Bulgaria of the Bosilegrad ore region; Osogovo region; Vlahina Mountain, a south-eastern continuation of the Trun ore region. The source districts of the samples containing tungsten-molybdenum minerals as areas for detailed prospecting are pointed out.
(abstact)

7. Витов О. 1995. Шлихоминераложка карта на България (проект). - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.4, 6-11. Vitov O. 1995. Stram-sediment mineralogical map of Bulgaria (project). - Geology and mineral resources, 4, 6-1.

Information for the mineral composition of stream-sediment pan-concentrated samples has been collected for fifty-year period in Bulgaria and stores now. Two types of data are available: protocols of analytical investigations (around 117000 documents) and stream-sediment mineralogical maps (about 1200 map sheets at 1:25000 scale). The proposed project is for storing and interpretation of these data and covers description, information about the original geological report, technology and organisation of activity and demonstration of the results from processing of the data. It allows solving of three key geological tasks:
1. Evaluation of the completeness and quality of the stream-sediment sampling. Pointing out of areas for future completeness and revision works.
2. Stream-sediment mineralogical dividing for the purposes of metallogenic analysis.
3. Pointing out of areas for prospecting for certain mineral resources.
The database requires 486DX, plotter A1, digitiser A0 and a DOS–supported matrix printer and uses software of the author. Data converters to ACAD and MAPINFO are provided. The implementation of the project would allow clarifying the patterns of the distribution of minerals all over the country. The map is presented as a 160-layer image in colour graphics environment, not scale-bound. The data on the mineral composition of the samples are referred to particular areas, which permits comparison of the stream-sediment mineralogical zoning and prognosis with geochemical, geophysical, remote sensing and geological data. The project would enable reserves estimation and waste-free production solution when one uses quantitative data on the mineral composition of ore bodies.
(abstarct & pdf)

8. Vitov O. 1992. AURUM - Collecting and processing morphometric data for mineral graints. In: “The IMA catalogue of software for mineralogists”, IMA (WGDCA), p.109.

9. Муховски Й., О. Витов. 1995. Израстване на кристали от калциев двуфлуорид с материали от флуоритово проявление “Зидинци”. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.5, 23-28 (pdf) .

10. Димитров Р., Н. Вардев, О. Витов, В. Георгиев. 1996. Рудни формации в Осоговско - Милевския регион. - Сп.БГД, 57, 1, 35-46.

11. Витов О., В. Ямаков, 1996. Фурие модел и обобщение на извършените геохимични работи в Кюстендилско. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.4, 25-29 (pdf) .

12. Маринова И., О. Витов. 1996. Геохимично райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в региона Боснек-Горна Диканя-Дрен, Радомирско. - Сп.БГД, кн.3, 21-29.

13. Marinova I., O. Vitov. 1997. Geochemical evidence for the existence of collisional boundary in the Bosnek - Gorna Dikanya - Dren area, Wesr Srednogorie. - Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 50, 2, 59-62.

14. Витов О. 1997. Шлихоминераложка прогноза за търсене на златни орудявания в Източни Родопи. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, 6-7, 42-46 (pdf) .

15. Витов О. 1997. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Автореферат за присъждане на научно-образователната степен “Доктор”, 36 с (pdf) .

16. Marinova I., O. Vitov. 1998. Geochemical prognoses in prospecting for gold based on secondary dispersion aureoles (on the example of Bosnek - Gorna Dikanya - Dren area, Radomir district). - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.1, 16-21 (pdf) .

17. Витов О., И Маринова. 1998. Статистически модел на разпределението на съдържанията на злато във вторичните ореоли на разсейване. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн. 4, 35-38 (pdf) .

18. Витов О., И. Маринова. 1998. Термотрансфузионен модел на миграция на златото по данни от вторични ореоли на разсейване. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.10, 15-22 (pdf) .

19. Витов О. 1999. Геохимични особености на почвите в обсега на трансевропейския коридор № 8 в участъка Дервена-Раненци, Кюстендилско. - Сб. на Съюза за защита на природата, кн.4, С., 27 - 40.

20. Витов О. 2000. Тузлити - феномен в морфологията на скални късове. - Сп. “Природа”, Изд-во БАН, 1-2, 64-68.

21. Витов О. 2000. Литохимични ореоли на разсейване на оловото в Каменишкото понижение - Кюстендилско. - Сп. “Минно дело и геология”, 10, 16-20.

22. Vitov O., L. Konstantinov. 2001. Metod for determining the cleavibility of fluorite. - Compt. rend. Acad. bulg.Sci., 54, 3, 55-58.

23. Vitov O., I.Marinova. 2001. Periodicity of gold concenttrations from secondary dispertion aureoles in the Western Srednogorie. - Compt.rend.Acad.bulg.Sci., 54, 5, 53-58.

24. Витов О. 2001. Шлихоминераложка изученост на България. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, 9, 19-22 (pdf) .

25. Витов О. 2002. Шлихоминераложка прогноза за търсене на златни орудявания в България. Сп. “Геология и минерални ресурси”, 4, 41-44 (pdf) .

26. О. Витов 2002. Индикации за каситеритови орудявания в България. Сп. “Минно дело и геология”, 3-4, 34-37 с.

27. Витов О. 2002. Нови данни за живака в Кюстендилско Краище. Изв. РИМ-Кюстендил, VI, 335-350 (pdf) .

28. Витов О. 2002. Шлихоминераложки прогнози за търсене на злато в България. В: Proceedings “Corporate finance management in mining industry”, Varna-7-11-october-2002, S., GAIA EXPERT, 23-30.

29. Йорданов М., О. Витов. 2002. Оптимизация на добива на руди. Част I. Краткосрочно и дългосрочно планиране. Основни концепции и термини. В: Proceedings “Corporate finance management in mining industry”, Varna-7-11-october-2002, S., GAIA EXPERT, 64-76.

30. Йорданов М., О. Витов., 2002. Оптимизация на добива на руди. Част I. Краткосрочно и дългосрочно планиране. Основни концепции и термини. В: Proceedings “Corporate finance management in mining industry”, Varna-7-11-october-2002, S., GAIA EXPERT, 77-81.

31. Мутафова Ю., Й. Муховски, О. Витов, Р. Йосифов, И. Димов, Т. Муховски, Д. Димитров, А. Глушков, Н. Миланов, И. Александров. 2002. Научноизследавателските парадигми на спорта през ХХ век – мотивационни фактори за високи спортни постижения. – С., НСА-ПРЕС, В: „Спорт общество образование”, 7, 57-68.

32. Мутафова Ю., Б. Григоров, Д. Фенерова, Й. Муховски, О. Витов. 2002. Емпатията като социална мотивация при общуването в спортната среда. – С., НСА-ПРЕС, В: „Спорт общество образование”, 7, 164-169.

33. О. Витов И. Маринова. 2003. Избор на мрежата на опробване за търсене на златни орудявания в Западен Балкан. – Сп. “Минно дело и геология”, 10, 35-40.

34. Vitov O., I. Marinova. 2004. Sensitivity assessment of different grids for soil geochemical surveys using Monte-Carlo simulations. Compr. Rend. ABS, t.57, 6, 80-94.

35. Георгиев В., О.Витов. 2004. Момчилградската депресия (Шлиховоминераложко райониране)., Сп. “Минно дело и геология”, 5, 37-42.

36. Георгиев В., О.Витов. 2004. Момчилградската депресия (Шлиховоминераложка прогноза за търсене на полезни изкопаеми)., Сп. “Минно дело и геология”, 9, 35-38.

37. О. Витов Вл. Георгиев. 2004. Блоков строеж на Източни Родопи и минерален състав на шлиховите проби. Сп. БГД, Proceedings, 16-17 December, 2004, 97-99.

38. Георгиев В., О. Витов. 2005. Шлихоминераложка прогноза за търсене на полезни изкопаеми в Източни Родопи. – Сп. “Геология и минерални ресурси”, 1-2, 31-37 (pdf) .

39. О. Витов, Вл.Георгиев. 2005. Своеобразности в разпределението на златото в шлихоминераложките проби от Източни Родопи., - Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, 97, 1, 97-106 (pdf) .

40. Vitov O., I. Marinova 2005 Distribution of Cinnabar (HgS) in alluvial sediments in Bulgaria. . Compr. Rend. ABS, vol.58, 11, 1287-1290.

41. О. Витов 2005. Шлихоминераложка изученост и шлихоминераложко райониране на Кюстендилска област , България. - Сп. БГД, Proceedings, 17-18 November, 2005, 178-181.

42. О. Витов 2005. Шлихоминераложка карта на България. Сб.10 години ЦЛМК-БАН, 51-58.

43. Зидаров Н., Вл. Костов-Китин, О. Витов, И. Маринова, В.Стоилов 2005 Проектът “Национална минераложка база данни” – ниво на реализация. Сб.10 години ЦЛМК-БАН, 139-142.

44. О. Витов, Вл. Георгиев 2005. Блоков строеж на Източни Родопи и минерален състав на шлиховите проби. Сп. Геология и минерални ресурси, 6, 37-42.

45. Vitov O. 2005 Mineral diversity of stream sediment samples from Kyustendil region. In Mineral diversity – reseach and preservation, 7-10 October, Sofia, 23-24.

46. О. Витов 2005. Шлиховоминераложка карта на България. В Юбилеен сборник 10 години ЦЛМК-БАН, 51-58.

47. Vitov O., I. Marinova 2005. Mineral diversity and cinnabar in stream sediments from Bulgaria. In: “Mineral diversity – reseach and preservation”, Abstracts, S. 20-22.

48. Витов, О., И. Маринова, И. Димитров. 2006. Проект „Живачни замърсявания и живачни минерализации в България”. – Geosciences 2006, National conference, Sofia, 247-250.

49. Витов, О. 2006. Шлиховоминераложка изученост и райониране на Пернишка област.– Geosciences 2006, National conference, Sofia, 243-246.

50. Цанкова Н., О. Витов. 2006. Минераложки особености и разпределение на гранатовите минерализации в района на Сакар, Югоизточна България. Год. МГУ-София, 49, І, 69-78.

51. О. Витов, В. Николов. 2006. Еколожки и икономически аспекти на баражите и баражните системи в България. В: Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р България. НТС-София, изд. “М.Дринов”, 283-287.

52. Витов О., В. Николов. 2006. Тузлити – нов тип брегозащитно съоръжение. В: Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р България. НТС-София, изд. “М. Дринов”, 94-103.

53. Витов О. 2006. Геоложки и исторически сведения за златодобив в Кюстендилско. Пети международен симпозиум “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии”, Изв. РИМ-Кюстендил, ХIII, 439-471 (pdf) .

54. Витов, О. 2007. Шлихоминераложка изученост и райониране на Благоевградска област. В: – Geosciences 2007, National conference, Sofia, 109-111.

55. Георгиев Вл. & О. Витов 2007. Металогенно и шлихоминераложко райониране на Западнородопския комплексен купол. В: – Geosciences 2007, National conference, Sofia, 112-114.

56. Витов О. 2008. Олово в шлихоминераложки проби от България. Юбилеен сборник 60 години специалност ГЕОЛОГИЯ. СУ „Св. Климент Охридски”, 105-108.

57. Витов О. 2008. Интерполационен и екстраполационен модели на разпределението на златото по данни от шлихоминераложките опробвания на водосборните райони на Струма и Места. (на английски), Зборник трудови Прв конгрес на геолозите на Република Македонjа, Охрид, Geologica Macedonica, 2, 169-177.

58. Стоянова Р., О. Витов, И. Маринова. 2008. Първи данни за веществения състав на каменна лула от археологоческия резерват «Пауталия-Велбъжд-Кюстендил», (английски), С., Proceeding of the international conference Geoarchaeogeology and Archaeomineralogy, 29-30 october 2008, Изд. «Св. Иван Рилски», 142-146.

59. Ненова П., О. Витов, И. Стайкова, Л. Стайкова-Александрова. 2008. Петрографски изследвания на артефакти от храм на Сабазий – с. Пороминово, Кюстендилско, Западна България. (английски), С., Proceeding of the international conference Geoarchaeogeology and Archaeomineralogy, 29-30 october 2008, Изд. «Св. Иван Рилски», 116-119.

60. Витов О., 2008. Хематитови плочки и сферолити в аметист от Витоша. Сп. „Геология и минерални ресурси”, 9, 9-16 (pdf) .

61. Витов О. 2008. Фосфати в шлихоминераложки проби от област Монтана, България. В: – Geosciences 2008, National conference, Sofia, 107-108.

62. Витов О. (под печат). Златодобив от реките в Кюстендилско преди 1878 година” по данни от топографски карти в М1:126 000. Шести международен симпозиум “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии”, 11-13 октомври 2007 г., Регионален исторически музей, Кюстендил.

63. Витов О. (под печат) Шлихоминераложка изученост, райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в областите Перник, Кюстендил и Благоевград, Югозападна България. Сп.БГД.

II. Доклади на научни конференции:

1. Витов О. 1985. Прогноз площадей для поисков полезных ископаемых с помощью машинной обработки данных шлиховой сьемки. - Сб. резюмета “Основные направления разработки количественных методов прогнозирования нефтяных и рудных месторождений”, 23-29 сентебря, Алма-Ата.

2. Вардев Н., Р. Иванов, Сл. Мънков, Ст. Бояджиев, Д. Дойчев, Вл. Георгиев, Ал. Спасов, В. Николов, Р. Стоянова, О. Витов, Ю. Христова, В. Джагалов, В. Щерева. 1987. Комплексиране на регионалните, локалните и детайлните критерии при прогнозно-металогенната оценка на разнообразните рудноформационни и структурно-морфоложки типове орудявания в Осоговския руден район. - Доклад на Научно-практическата конференция “Проблеми на търсенето и проучването на полезни изкопаеми на територията на геолого-проучвателно предприятие София”, 3-5 юни, НТС - Кюстендил.

3. Витов О. 1988. Методика за съставяне на прогнозни топоминераложки шлихови карти за търсене на полезни изкопаеми. - Доклад на Първа национална младежка школа на геологопроучвателите “Нови методи и технологии за търсене и проучване на полезни изкопаеми”, 3-6 октомври, Варна.

4. Атанасов В., Й. Йорданов, О. Витов, А. Атанасов. 1988. Амалгами на злато в алувиалните наслаги на някои реки в България. - Доклад на Юбилейна научна конференция - 35 години ВМГИ на тема “Минно-геоложката наука и техника в служба на човека и прогреса”, 12-14 октомври, Смолян.

5. Витов О. 1988. За понятието “геохимична аномалия” в статистически смисъл и приложението му в практиката. - Сб. резюмета “Геологическите науки и минерално-суровинната база”, 27-30 октомври, НТС-София, с.4.

6. Витов О. 1990. Прогноза за търсене на златорудни находища по данни от шлиховото опробване за района западно от река Струма, Кюстендилско. - Сб. резюмета “Геология на благородните метали и технологии за тяхното извличане”, 10-11 май, София, 21-22.

7. Вардев Н., О. Витов, В. Георгиев, Р. Димитров. 1992. Рудни формации в региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Сб. резюмета от Научен симпозиум “Металогения на България”, 26-27 ноември, НТС-София, 9-12.

8. Витов О. 1993. Нови данни за живака в Кюстендилското Крайще. - Доклад на Международен симпозиум в памет на акад. Йордан Захариев, 22-24 октомври, НТС - Кюстендил, с.13.

9. Витов О. 1993. Съвместен растеж на кварц и хематит в пегматити от Витоша. - Сб. резюмета “Развитие на Българската минералогия”, 23-24 декември, НТС-София, 15-16.

10. Витов О. 1993. Принос към минералогията на Осоговските флуоритови проявления. - Сб. резюмета “Развитие на Българската минералогия”, 23-24 декември, НТС-София, 14-15.

11. Витов О. 1995. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Сб. резюмета “Минерално-суровинната база на Кюстендилския регион - състояние и перспективи”, 26-27 май, НТС-Кюстендил, 10-13.

12. Витов О. 1995. Шлихоминераложко райониране, прогнози за търсене на полезни изкопаеми, оценка на изучеността на Източните Родопи. - Сб. резюмета II Нац. симпозиум “Металогения на България”, 23-24 ноември, НТС-София, 19-23.

13. Витов О. 1995. Обобщение на данните от геохимичните опробвания и изследвания на региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Сб. резюмета “Минерално-суровинната база на Кюстендилския регион - състояние и перспективи”, 26-27 май, НТС-Кюстендил, 14-16.

14. Муховски Й., О. Витов. 1995. Израстване на кристали от калциев двуфлуорид с материали от флуоритово проявление “Зидинци”. - Сб. резюмета “Минерално-суровинната база на Кюстендилския регион - състояние и перспективи”, 26-27 май, НТС-Кюстендил, с. 43.

15. Витов О. 1996. Шлихоминераложка прогноза за търсене на златни орудявания в Източните Родопи. - Сб. резюмета “Благородните метали и техните находища в България”, 30 май-1 юни, Асеновград, 15-18.

16. Казълова Т., О. Витов. 1996. Геохимична прогноза (ПГО) за търсене на златни орудявания в Крайще. - Сб. резюмета “Благородните метали и техните находища в България”, 30 май-1 юни, Асеновград, 46-48.

17. Маринова И., О. Витов. 1996. Геохимична прогноза по вторични геохимични ореоли за търсене на златни орудявания в региона Боснек-Горна Диканя - Дрен, Радомирско. - Сб. резюмета “Благ?родните метали и техните находища в България”, 30 май-1 юни, Асеновград, 56-59.

18. Витов О. 1999. Геохимични особености на почвите в обсега на трансевропейския коридор № 8 в участъка Дервена - Раненци, Кюстендилско. - Доклад на Конференция за партньорство България - Македония - Албания “Екологосъобразно селско стопанство, рекултивация и рекреационни аспекти на нарушените терени по трасето на трансевропейския коридор № 8, с оглед на устойчивото развитие на региона”, Ковачевци, 24-27.

19. Витов О. 1999. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на злато в Рило-Родопската област и Крайще. - Сб. резюмета “Металогения на България”, 23-24 ноември, НМЗХ-София, 15-18.

20. Витов О. 1999. Геохимично райониране и прогнози за търсене на оловни орудявания в Каменишкото понижение - Кюстендилско. - Сб. резюмета “Металогения на България”, 23-24 ноември, НМЗХ-София, 18-19.

21. Витов О. 1999. Макет на шлихоминераложка карта на к.л. Кюстендил в М1:100 000 с приложение при решаване на металогенни и екологични проблеми. - Сб. резюмета “Металогения на България”, 23-24 ноември, НМЗХ-София, 19-21.

22. Витов О. 1999. Термотрансфузия на злато в стената на пещ за черна мед. (Изследвания върху тухла от стената на пещ за черна мед от МДК-ПИРДОП). - Сб. резюмета “Металогения на България”, 23-24 ноември, НМЗХ-София, 19-21.

IV. Научнопопулярни статии:

1. Витов О. 1988. Минерали и полезни изкопаеми. - В: “Енциклопедия Кюстендил”, Изд-во БАН.

2. Витов О. 1990. Кремиковци ни трови с живак. - В-к “Демокрация”, год. I, бр. 170, 8 септември, София.

3. Витов О. 1992. Неразпечатана кутия със скъпоценности. - В-к “Пауталия”, год. I, (XXXIV), бр.5, 21 януари, Кюстендил.

V. Геофондови доклади:

1. Бонев Д., Л. Близнаков, О. Витов. 1979. Записка за извършените търсещо - оценъчни работи през 1978 г. на рудопроявление “Света Марина” - окръг Хасковски. - Геофонд I-923/04.01.1979.

2. Илиев В., Н. Петров, Ив. Иванов и др. 1985. Доклад за резултатите от търсенето на златосъдържащи разсипи по река Струма и река Конска в района между Темелково и Брезник, проведено през 1978-1991 г. - Геофонд I-1022/03.10.1985.

3. Митев К., Л. Неджин, О. Витов. 1988. Доклад за резултатите от проведените шлихови опробвания в района на Южен Пирин и северните отдели на Славянка през 1957-1958 г. - Геофонд I-1059/18.03.1988.

4. Димитров Р., Т. Канурков, Т. Стоянова, М. Хранова, О. Витов и др. 1988. Металогенно-прогнозна карта на РБългария в М1:200 000, задача 0222 044- отчет по подзадача “Карта на рудните формации на Република България в М1:100 000. - Геофонд I-1060/19.10.1988.

5. Витов О. 1994. База данни, шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в района на Източни Родопи. - Геофонд IV-408/12.04.1994.

6. Витов О. 1994. Шлихоминераложка карта на България в М1:25000 по данни от шлихоминераложки картировки, депозирани в Националния Геофонд (етап 68-100). - Геофонд IV-413/27.12.1994.

VI. Списък на цитирания на научни продукти на ст.н.с. д-р Олег Витов, секция ТОПОМИНЕРАЛОГИ, ЦЛМК-БАН за периода от 2004 до 2008 година

Списък на цитирания MS word format (*.doc)

Списък на цитирания PDF format (*.pdf)