„Развитие на научната инфраструктура” 2008
Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката


"Дизайн на нови материали за приложение в екологията",
"Tailoring of New Materials for Application in Ecology"
ДО 02-104

Начало
 За проекта
Материали
Връзки
 
Новини
Новите DTA/DSC/MS пристигнаха в ЦЛМК на 28.12.2009.

 

"Организации участващи в проекта"

Централна лаборатория по минералогия и кристалография, БАН
Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София
Геолого-географски факултет,
Софийски Университет „Свети Климент Охридски”
Институт по катализ, БАН

.

Документи

      Всички
 


Видео & Фото

      Галерия
  АпаратураХТМУ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката тематичен конкурс "Развитие на научната инфраструктура” 2008. "Централна лаборатория по минералогия и кристалография, БАН" (ЦЛМК-БАН) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Фонд „Научни изследвания” или "Министерството на образованието, младежта и науката.


Web site and all contents © Copyright BLS 2010, All rights reserved.