Лаборатория  по рентгеноструктурен анализ (ЛРСА)

За нас

От ляво на дясно: Борис Шивачев, Росица Николова, Луиза Димова,
Яна Цветанова, Огнян Петров, Владислав Костов-Китин

Основни научни области

Методи

ЛРСА поддържа на добро ниво възможности за:

Продукция на ЛРСА

За 20-те години на функциониране са осъществени около 20 000 прахови ренгенофазови анализа и чрез монкристален анализ са решени около 100 структури на нови кристални вещества. За междунароната еталонна картотека (PDF база данни) на ICDD са изработени над 200 еталонни файла и почти толкова структурни масива за нови вещества за база данни ICSD.

Около 30% от извършените анализи са за външни клиенти:

Научен състав  

Ръководител e-mail Области на научни интереси
доц. д-р Росица Петрова rosenikolovyahoocom  
     
Сътрудници    
Проф. д-р Огнян Петров  opetrovdirbg минералогия, кристалография, рентгеноструктурен анализ, прахова рентгенография, зеолити, екология и материалознание
доц. д-р Владислав Костов-Китин vkytinhotmailcom  
доц. д-р Борис Шивачев blshivachevgmailcom биологично активни вещества, лекарствени препарати, (белтъци, протеини, ДНК), водородни връзки, самоорганизация, дефекти, кристален растеж, монокристален структурен анализ, биокерамики, стъкла (боратни, телуритни), нано частици (CNT, SiO2, TiO2 и др.)
гл. ас. д-р Луиза Терзийска Louiza.dimovagmailcom  
специалист Яна Цветанова, докторант yana_tzmailbg  
гл. ас. д-р Милен Кадийски milenchoomailbg  
гл. ас. д-р Станислав Фердов stanislav_ferdovhotmailcom  
Докторанти    
Лилия В. Цветанова    
Христина И. Сбиркова    
Венцислав Дюлгеров    
Мариана Енчева    

 

Налична апаратура

Прахов рентгенов дифрактометър D2 Phaser (Bruker AXS), закупен и въведен в експлоатация през м. октомври 2009 г.  Работи с  набор от специализирани програми за обработка и визуализация на експерименталните данни (Diffrac Studio). Разполага с пълната база данни  (PDF-2, PDF-4) на Международния център за дифракционни данни (ICDD) за фазов анализ; Cu лъчение.

Монокристален дифрактометър Supernova (Oxford Diffraction -now Agilent), The SuperNova includes:

Четириокръжен монокристален дифрактометър CAD4 (Enraf Nonius, Холандия), закупен през 1985 г. и въведен в експлоатация през 1986 г., с възможности за прецизни измервания на атомните координати на монокристални проби. Работи със специализиран софтуер за сканиране и обработка на данните до пълна структурна разшифровка. Разполага със структурните бази данни Inorganic Crystal Structure Database (ICSD), Cambridge Structural Database (CSD) и Protein Database (PDB).  

Прахов рентгенов дифрактометър ДРОН 3М (Русия), закупен през 1985 г. и въведен в експлоатация през 1986 г. Работи с локално приспособен компютър и съответни драйвери за стъпков режим на сканиране, както и с набор от специализирани програми за обработка и визуализация на експерименталните данни. Разполага с пълната база данни  (PDF-2, PDF-4) на Международния център за дифракционни данни (ICDD) за фазов анализ; Со лъчение.
 

Монокристален дифрактометър Supernova (Oxford Diffraction)  Прахов рентгенов дифрактометър D2 Phaser (Bruker AXS)

Прахов дифрактометър ДРОН 3М Монокристален дифрактометър CAD4

Високотемпературна кювета за ДРОН 3М
In-situ high temperature sample holder for DRON 3M powder diffraction

Видове проби:

Възможности:          

Научна дейност

 

Проекти  

Лекции и курсове

"Практически курс по  прахова рентгенография" към МГУ "Св. Иван Рилски",  доц. д-р Огнян Петров

Лятно училище за студенти и докторанти, финансирано от DAAD, Германия 2004, 2005, 2006 г. лекции (4 учебни часа) на тема „Рентгeноструктурен анализ на малки молекули- доц. д-р Росица Петрова

Физика І и ІІ" към ТУ - София и ХТМУ - София - доц. д-р Борис Шивачев

 

 

Кратко въведение в кристалографията

 

Галерия

Подходи при рентгеноструктурните изследвания на кристални обекти и материали
 

Монокристални рентгеноструктурни изследвания

Sr-хабазит

Petrova, R. et al., 2005. Single crystal structure analysis of Sr-bearing chabazite from Kayryaka quarry, Bourgas region, Bulgaria, and its Sr-exchanged form. – In: Proc. of the Jubilee Intern. Conf. “80 years BGS”, Sofia, 75–78.

Органични кристали с потенциална оптична активност

2-(3-Benzoyl-1-pyridinio)-3,4-dioxocyclobutenolate 2-{3-[(E)-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-5,5-dimethylcyclohex-2-enylidene}malononitrile
Acta Cryst., C61, 213-215. Acta Cryst., E61, 550-552.

Биологично активни вещества

 

Crystal structure of 6-O-Acetylcodeine Crystal structures and hydrogen bonding sites and direction in (a) 3-amino-cycloheptanespiro-4’-imidazolidine-2’,5’-dione (IA) and (b) cycloheptanespiro-4’-imidazolidine-2’,5’-dione
Acta Cryst., E61, 2582–2584. Cent. Eur. J. Chem. • 7(1) • 2009 • 14-19.

 

Прахови рентгенодифракционни изследвания

Значителна част от пробите за изследване в ЛРСА е свързана с качествен рентгенофазов анализ. Лабораторията разполага с базата данни PDF-2 (ICDD), версия 2001 г.
През годините ЛРСА придоби определен опит по изработване на еталонни картички за попълване на PDF-картотеката, като конкретно за периода 1989–1998 г. беше работено по проекти (grant-in-aid projects) с ICDD (с ръководител д-р Йозеф Мацичек). Изработени бяха 207 картички с еталонни данни за нови кристални вещества. На база структурни уточнения са включени и 18 изчислени прахови рентгенограми на нови вещества.

PDF# 87-2069 оловно-антимонова хлорсулфосол

PDF# 85-1774 Cs-обменен клиноптилолит
 

Уточняване на структурата на STS – K2TiSi3O9.H2O с предполагаемо заместване на K от Na в част от позициите. Метод на Ритвелд (програми GSAS и FULLPROF).

Фактори на разходимост: Профилни – Rp=9.96, Rwp=13.31, Chi2=1.35
Структурни – RB=8.33, RF=6.7

Профилно напасване на експерименталната и структурно моделираната дифрактограма (метод на Ритвелд) на средна проба от фосфоритовите конкреции от находище Гинци – структурно уточнение на флуорапатит и количествен анализ на присъстващите минерали в пробата.

Фактори на достоверност: RP – 10.11, RW – 13.17, RB – 3.08
Пробата показва следните количества (тегл. %): калцит – 37, флуорапатит – 37, кварц – 13, шамозит – 9.5, мусковит – 3, санидин – <1.

Пробата показва следните количества (тегл. %): анхидрит – 35.9, доломит – 58.7, кварц – 5.4

Чрез профилен анализ е потвърдено наличие на минерала моганит в ахати от района на гр. Шумен – първи находки за България. В допълнение чрез количествен анализ (модифициран метод на Ритвелд) е установено, че в една от ахатовите проби присъстват 69.0 тегл. % кварц

 

Връзки

 

Цени на анализи и услуги:
 

Публикации