Лаборатория  „Термичен анализ”

За нас

Вилма Петкова, Надя Петрова

Кратка история

Лаборатория „Термичен анализ“ е част от лабораторния сервизен сектор на ЦЛМК-БАН (бивш Институт по приложна минералогия към БАН). Създадена е още с учредяването на ИПМ от доц. Динко Кунев. След преместването на ЦЛМК в научния комплекс на БАН (бл. 107, ул. „Акад. Г. Бончев“) през пролетта на 2000 г. лабораторията е изцяло реновирана.

Предмет на дейност

Изследване на термичните свойства на материали, минерални суровини и продукти от преработването им

Сътрудници

 

Ръководител e-mail
ст.н.с. II ст. д-р Вилма Петкова vilmapetkovagmailcom

Област на научни интереси:

Минерални суровини и материали

Усвояване на твърди и газообразни отпадъчни продукти

Неметални и конструкционни композиционни материали

Нанотехнологии, нанонауки, наноматериали

Термичен анализ и кинетика

Трибохимична активация, екология

Физични методи – рентгенофазов анализ, мьосбауерова спектроскопия, инфрачервена спектроскопия

 Членство в професионални организации:

Международна конфедерация по термичен анализ и калориметрия

Българска асоциация по термичен анализ и калориметрия

Балкански център по трибология

Сътрудници  
ст.н.с. II ст. д-р Надя Петрова nadiapetclmcbasbg
  nadiasiyahoocom

Област на научни интереси:

Зеолитизация на вулкански стъкла - калориметрия

Топлини на йонен обмен на обменни форми на зеолити

Сорбционни топлини на йонообменни форми на зеолити за целите на топлино-помпени системи

Трибохимични реакции между природни фосфати и зеолити

Синтез и изследване на слоисти двойни хидроксиди, интеркалирани с неорганични и органични аниони

Структура и термична декомпозиция на хидроталкитподобни състави - ниско- и високотемпературни метафази

Членство в професионални организации:

Международна конфедерация по термичен анализ и калориметрия

Българско геоложко дружество

Българска асоциация по термичен анализ и калориметрия

 

Налична апаратура

Термична инсталация “Stanton Redcroft

Лаборатория “Термичен анализ” разполага с комплексна компютризирана инсталация Stanton Redcroft, която включва следните модули:

Термичен комплекс Stanton Redcroft

ДАК-1А – Диференциален автоматичен калориметър, тип Калве

Апаратът работи в температурния обхват от 20°С до 200°С в изотермичен режим при маса на образците до 250 mg

Програмно обезпечаване

Термичният комплекс Stanton Redcroftима възможности за компютърна обработка на данните от изследванията със специализиран софтуер на фирмата Thermal ScienceTRACE v.4.30.

Видове анализи

 

Диференциално-термичен анализ (TG-DTA-DTG)
 

Методът на термичния анализ включва симултантно регистриране на измененията в масата на образеца (TG) и диференциалната температура (DTA), съпроводено с изменения в скоростта на термичните реакции (DTG) за съответните температурни интервали (Т) с времето.

Определяне:

1. чистота на веществата и наличието на примеси в тях;

2. термично поведение на изследвания образец или серия от образци в програмиран режим на работа, включващо получаване на данни за:

- температурните интервали на превръщане на различните фази от изследвания образец;

- отчитане на междинните масови загуби в отделните етапи и общите масови загуби в края на процеса на термично разлагане на изследвания образец;

- изчисляване на зависимостта dm/dT = f(t) (DTG) и определяне на инфлексните точки на протеклите реакции;

3. температури на фазови преходи;

4. термична стабилност на изследвания образец;

5. механизма на термичното поведение на изследвания образец:

реакции на дехидратация, разлагане, фазови преходи, редукция и окисление и др. в зависимост от природата на веществата и подбора на конкретните експериментални условия;

6. кинетичните параметри на процеса на разлагане на изследвания образец;

7. фазови диаграми;

8. сравнителни характеристики на веществата.

 Диференциално-сканираща калориметрия (DSC)

 

Регистрация на разликите в топлинния поток като функция от времето ΔH = f(t)

Определяне:

1. количество топлина, отделена (погълната) при протичане на даден процес;

2. топлина на реакцията;

3. специфичен топлинен капацитет на изследвания образец;

4. топлина на фазовите и химически превръщания;

5. топлини на омокряне

6. йонен обмен

7. кинетични и термодинамични параметри на фазовите и химически превръщания;

 Термомеханичен анализ (TMA)

 

Регистрация на промяната в дължината  Δl или ΔV като функция от температурата или времето

Определяне:

1. фазови преходи от типа твърда фаза (1) – твърда фаза (2), твърда фаза – течност;

2. температура на остъкляване, топене, кристализация;

3. топлинни разширения  на изследваните образци.

4. коефициент на линейно разширение;

Лекции и курсове

Научна дейност

Текущи проекти

Представителите на лаборатория „Термичен анализ“ в ЦЛМК са ръководители и съръководители при разработването на следните научни проекти:

Връзки с бизнеса

Потребители на аналитични анализи и услуги на лаборатория „Термичен анализ“ в ЦЛМК през последните години са редица индустриални компании в страната, като ТЕЦ „Марица-изток 3, „Каолин АД, „Солвей-Соди АД, „Софарма АД, „Челопеч Майнинг АД, „Биовет АД, „Златна Панега Цимент АД и др.

Цени на анализи и услуги
Публикации  ГалерияВръзки