ЦЕНИ НА АНАЛИЗИ И УСЛУГИ

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИ И УСЛУГИ (БЕЗ ДДС) в Имк-бан

 

 

ВИД НА АНАЛИЗА/УСЛУГАТА

ЦЕНА, лв.

1. Изработка на шлифи

1.1.

Аншлифи

7.00

1.2.

Дюншлифи

8.50

1.3.

Комбинирани аншлифи–дюншлифи за микросондов анализ

14.00

1.4.

Двойнополирани препарати за микротермометрични изследвания 

16.00

2. Подготовка на проби

2.1.

Сушене

2.50

2.2.

Натрошаване на проба (фракция <8 mm):

 

2.2.1.

- до 1000 g

5.00

2.2.2.

- до 500 g

3.50

2.3.

Смилане на проба до 1 kg (фракция 0.630)

9.00

2.4.

Квартоване и стриване на 20 g проба за химичен  анализ след смилане

5.00

2.5.

Ситов анализ на пясъци и др. насипни материали
по БДС EN 12620 (до 1 kg)

 13.00

2.6.

Изработване на рекламни полирани плочи от скали (за 1 cm2)

2.50

3. Сепарация на минерали от смлени скални проби и шлихи (до 100 g)

3.1.

Обогатяване на разсипни материали до „черен” шлих:

8.50

3.1.1.

- силномагнитни (магнитна сепарация)

4.00

3.1.2.

- слабомагнитни (електромагнитна сепарация)

5.00

3.2.

Отделяне на мономинерални проби от:

 

3.2.1.

- циркон (монацит, титанит и др. акцесорни минерали) (за 1 kg)

35.00

3.2.2.

- допълнителни минерали от същата проба (за всеки минерал/фаза)

18.00

4. Анализ и изследване на минерали и материали в шлифи

4.1.

Минераграфски анализ (за 1 аншлиф)

30.00

4.2.

Петрографски анализ (за 1 дюншлиф)

30.00

4.3.

Определяне степента на прорастване на минерални зърна в поляризационен микроскоп (за 1 препарат)

 38.00

4.4.

Фотографиране с оптичен микроскоп (за 1 час)

17.00

4.5.

Определяне на микротвърдост на минерали и материали

42.00

4.6.

Шлихов анализ на естествен шлих (5 g)

32.00

4.7.

Шлихов анализ на изкуствен шлих (5 g)

40.00

4.8.

Минераложка характеристика на техноложки проби

по договаряне

 5. Количествено определяне на химичен състав

5.1.

Анализ на скали (цена на едно определение):

 

5.1.1.

Fe (II)

10.00

5.1.2.

K, Na, Mn, Fe, Ca, Mg (AAS)

9.50

5.1.3.

P, Ti

15.00

5.1.4.

Загуби при накаляване, влага

10.00

5.2.

Селективно разтваряне на карбонати

15.00

5.3.

Анализ на руди (цена на едно определение):

 

5.3.1.

- определяне на основни елементи - Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr (AAS)

7.50

5.3.2.

- определяне на съпътстващи елементи - Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr (AAS)

8.50

5.4.

Анализ на води (цена на едно определение):

 

5.4.1.

- определяне на Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr, Ca, Mg, K, Na (AAS)

10.00

5.4.2.

- определяне на pH

5.00

6. Прахова рентгенова дифрактометрия Powder X-ray diffraction

6.1.

Качествен фазов анализ:

 

6.1.1.

- заснемане в стъпков режим (30 min/проба)

18.00

6.1.2.

- фазова идентификация (за всяка фаза в пробата)

10.00

6.2.

Количествен фазов анализ:

 

6.2.1.

- подготовка на методика

142.00

6.2.2.

- определяне количеството на 1 фаза

30.00

6.3.

Определяне параметрите на елементарна клетка (за 1 фаза)

142.00

6.4.

Прецизна индексация на фаза

1200.00

6.5.

Компютърна обработка за визуализация (за 1 дифрактограма)

13.00

6.6.

Софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми

по договаряне

7. Монокристална дифрактометрия - Single crystal X-ray diffraction

7.1.

Заснемане на експеримента (базова цена за 1 час)

25.00

7.2.

Избор на подходящ кристал и намиране параметрите на елементарна клетка и пространствена група (6 часа)

 150.00

7.3.

Получаване на монокристални експериментални данни, необходими за решаване на кристалната структура (до 10 часа)

 250

7.4.

Разшифроване на кристална структура

по договаряне

7.5.

Визуализация на резултатите и подготовка на данните във формат, подходящ за публикуване

 400.00

8. Електронна микроскопия - Electron microscopy

8.1.

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) - морфология и микроморфология (базова цена за 1 час)

 50.00

8.1.1.

- фотографиране със СЕМ (за 1 снимка)

+3.50

8.2.

СЕМ и електронносондов микроанализ (базова цена за 1 час):

55.00

8.2.1.

- количествен елементен ЕДС анализ

+7.50

8.2.2.

- количествен елементен ЕДС анализ (без стандарти)

+3.50

8.2.3.

- качествен елементен ЕДС анализ

+2.50

8.2.4.

- количествен ВДС анализ

+40.00

8.3.

Трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) (базова цена за 1 час)

60.00

8.3.1.

- фотографиране с ТЕМ (за 1 снимка)

+6.00

8.3.2.

- ТЕМ ЕДС микроанализ

+3.00

8.4.

Интерпретация на получените резултати от СЕМ и ТЕМ

по договаряне

8.5.

Подготовка на електронномикроскопски препарати (цена за 1 препарат):

 

8.5.1.

- предварителна (механична) обработка на проба (СЕМ)

8.00

8.5.2.

- покриване с въглерод (СЕМ)

3.00

8.5.3.

- покриване със злато (СЕМ)

4.50

8.5.4.

- приготвяне на мрежичка със суспензия (ТЕМ)

10.00

9. Спектроскопски изследвания - Spectroscopic analyses

9.1.

ИЧС (FTIR) в средната област (400-4000 cm-1) на твърдо вещество

15.00

9.2.

ИЧС (FTIR) в средната област (400-4000 cm-1) на течност или газ

20.00

9.3.

ИЧС (FTIR) в средната област (400-4000 cm-1) с използване на ATR приставка

25.00

9.4.

ИЧС в близката област (4000-15000 cm-1) на твърдо вещество

20.00

9.5.

ИЧС (FTIR) в близката област (4000-15000 cm-1) на течност или газ

25.00

9.6.

ИЧС (FTIR) в близката област (4000-15000 cm-1) с използване на ATR приставка

30.00

9.7.

Обработка на данни и тълкуване на спектър по т. 9.1÷9.3

по договаряне

9.8.

Обработка на данни и тълкуване на спектър по т. 9.4÷9.6

по договаряне

9.9.

Спектроскопия в УВ/видимата област (190-900 nm) на течни проби (UV-Vis)

15.00

9.10.

Спектроскопия в УВ/видимата област (190-900 nm) на оптични кристали, стъкла и тънки слоеве (UV-Vis)

20.00

9.11.

Компютърна обработка на данните по т. 9.9÷9.10

10.00

9.12.

Интерпретация на резултатите от измерването по т. 9.9÷9.10

по договаряне

29.13

DLS (Dynamic light scattering) Динамично разсейване на светлина 1 проба

10.00

29.14

DLS (Dynamic light scattering) Динамично разсейване на светлина 1 проба + N промени (кинетика, температура 6-80 оС, pH и т.н.)

10 + N x 10.00

10. Термичен анализ (микроколичествен)* - Thermogravimetric analyses

10.1.

Подготовка на образец за анализ

7.00

10.2.

Диференциално-термичен анализ:

 

10.2.1.

- TG-DTA-DTG до 1000°C (2 до 4 ч.)

15.00 лв./час

10.2.2.

- TG-DTA-DTG до 1500°C (2 до 4 ч.)

18.00 лв./час

10.2.3.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.2.4.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.3.

Диференциално-сканиращ калориметричен анализ (DSC):

 

10.3.1.

- DSC до 1000°C (2 до 4 ч.)

17.00 лв./час

10.3.2.

- DSC до 1500°C (2 до 4 ч.)

19.00 лв./час

10.3.3.

Необходими тестови и стандартни експерименти (в зависимост от условията по т. 10.3.1 и 10.3.2):

 

10.3.4.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.3.5.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.4.

Термомеханичен анализ (ТМА):

 

10.4.1.

- ТМА до 1000оC (2 до 4 ч.)

15.00 лв./час

10.4.2.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.4.3.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.5.

Консултации (за 1 час)

21.00

11. Фотографски услуги

11.1.

Проявяване на филми

2.50

11.2.

Копиране на снимки с размер:

 

11.2.1.

- 9/12 cm (за една снимка)

0.35

11.2.2.

- 13/18 cm (за една снимка)

0.70

11.3.

Заснемане на макрофотографии (за един филм)

71.00

*   За анализи, при които тигелът се унищожава, се заплаща и неговата цена (6.50 лв./тигел).

** При отказ от компютърна обработка клиентът получава стандартен ASCI-файл.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. На всички цени се начислява 20% ДДС.

2. Цените на анализи и услуги, които не са включени в настоящия ценоразпис, както и научната интерпретация на получените резултати, подлежат на допълнително договаряне.

3. При заявки над 10 бр. анализи се прави отстъпка по договаряне.

4. При спешни заявки цените се завишават по договаряне.