06.10.2005 г.:

Фондация “ Александър фон Хумболт”, Германия дари научна апаратура на стойност 30 500 евро на Централната Лаборатория по Минералогия и Кристалография, БАН. Дарението бе тържествено връчено в ЦЛМК на 6. 10. 2005 от г-жа Кристине Щрубе - секретар в посолството на Германия, на хумболтовите стипендианти – д-р Боряна Михайлова и д-р Юрий Кълвачев.

Дареният инфра-червен спектрометър FTIR Tensor 37 на немската фирма “ Bruker ” е с възможности за прецизни измервания на атомните трептения в близката и средна инфрачервена област (370-15500см -1 ). Апаратът е комплектован с ATR приставка (ZnSe), чрез която могат да бъдат анализирани тънки слоеве и повърхности на кристали и прахови проби. Уредът е автоматизиран, комплектован е с компютър, принтер и работи с програмния пакет Opus.

Чрез изследване на абсорбционните спектри на образеца може да се установят типовете междуатомни връзки, които вибрират с различна честота в инфра-червената област на спектъра. Уредът може да анализира газови, течни, полутечни, прахови и твърди образци и да даде информация за структурата на образеца.

Такива изследвания се използват рутинно за идентификация на състава на образците, за характеризиране на сложни смеси, нови материали и природни обекти. Инфрачервената спектроскопия широко се използва, както за научни изследвания, така и в индустрията като бърз метод за идентификация и за контрол на качеството. Изследвания в близката инфрачервена област се използват във фармацевтиката, агрохимическа и хранителна индустрия за контрол, както и за изследвания, свързани с екологията.

Апаратурата ще бъде използвана за изследвания по проектите на д-р Боряна Михайлова (Дизайн и структурен анализ на наноразмерни области във функционални материали) и д-р Юрий Кълвачев (Синтез и приложение на нови микропорести, мезопорести, слоисти материали), както от колеги от БАН и индустрията.

С този прецизен инструмент има възможност за сключване на национални и международни договори, както с академичните среди, така и с индустрията.